*6655*10118#
021-28426815
شنبه تا پنج شنبه 17 - 8
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...
4تیر1399

سرمایه گذاری مناسب جهت کسب درامد عالی

شرکت (ره وار) مدیر و طراح سامانه هوشمند سراسری حمل و نقل مسافرین بین شهری و درون شهری جهت سرعت بخشیدن به فرایند فراگیر شدن (سامانه ره وار) تصمیم به واگذاری و فروش ۱۰درصد از کل سهام این پروژه را دارد هر یک درصد به تعداد 1500 سهم و ارزش ریالی هر سهم یک میلیون تومان میباشد

لورم ایپسوم
|
3 نظر
بیشتر بخوانید...